Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSU HAKKINDA

 • Unvanı : A.C.T OTOMOTİV MÜH. DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • Adres : NOSAB 208. SOK. N0: 4 NİLÜFER/ BURSA
 • Telefon : 0 (224) 241 2631

A.C.T OTOMOTİV MÜH. DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun bir şekilde işlenerek muhafaza edilmesine ve kanuna uygun olarak aktarımına büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kanunun öngördüğü şartlar ve sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, sosyal medya mecralarında, etkinliklerimize katılımlarınızda, tüm faaliyetlerimizde ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz güncel şekilde işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin ihtiyaç ve taleplerine göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ile değerlendirme süreçlerini yürütmek, hukuki uyum süreçleri yürütmek, mali işleri takip etmek vb.),
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,
 • İlgili KVK Kanunu ve ikincil mevzuatı gibi Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Resmi ve/veya idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Faaliyetlerinin ilgili kurumlarca denetimi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Şubelerimiz ile birlikte tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finansal operasyonların yürütülmesi ve mali konuların takip edilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş ortaklığı, satın alma, ihale ve satış işlemleri ile müşterilere yapılan satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/ Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi,
 • Pazarlama analiz çalışmaları ile pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Reklam/ Kampanya/ Promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • Şirket ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışan adayları, çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • Şirket işlerinin yürütüldüğü veya Şirkete bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketimiz ve Şirketimize bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapılması, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyetin arttırılması ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunulması,
 • Tüm çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi,
 • Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar tarafından anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Kamu düzeninin ve sağlığının korunması ve Yetkili kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi verilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği belirtilmiştir. Ancak; mevzuat kapsamında aşağıda belirtilen işlenme şartları doğrultusunda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir:

 • Açık rızanın bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarıyla sınırlı olarak iş ortaklarımıza, şubelerimize, yasal zorunluluk gereği yetkili kamu kurumları ve faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki kurumlar ve çözüm ortaklarımız, Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları, arabulucular, uzlaştırmacılar, muhasebeciler, YMM ve özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine KVK Kanunu’nun 8. maddesine uygun şekilde aktarılabilecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenen politika ve prosedürlerimiz çerçevesinde faaliyetlerimizin ve tabii olduğumuz mevzuat ve bağlı ikincil düzenlemelerin gerektirdiği süreyle işlenmekte olup ilişkiniz kalmadığı, makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda silinmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin taraf olduğu sözleşmeler ve tabii olduğumuz mevzuat ile bağlı ikincil düzenlemelerden doğan yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddeleri uyarınca işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda kategorik olarak yer alan veriler toplanmaktadır;

Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.
Adı, Soyadı, T.C. Kimlik No., Vergi Kimlik No, İmza vb.

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.
Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Tedarikçi Bilgisi (Adı, Unvanı, Vergi No., E-Posta Adresi vs.), İş Adresi, Teslimat Adresi vb.

İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi veri türlerinin bulunduğu veri kategorisidir.
Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi vb.

Müşteri İşlem: Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, Senet, Çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi •vb

Fiziksel Mekân Güvenliği: Çalışan ve ziyaretçilerin giriş- çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi veri türlerinin bulunduğu veri kategorisidir.

Finans: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.
Banka Hesap No, IBAN, Çek-Senet tutarları,

Pazarlama •Alışveriş geçmişi bilgileri •Anket •Çerez kayıtları •Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.
Kamera Kaydı,

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Şirketimiz ve şirketimize bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve tabii olduğumuz mevzuat ile bağlı ikincil düzenlemelerde yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda şirket uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Buna ilişkin usul ve esaslar Kişisel Verilerin Saklanması, İmhası Ve Anonimleştirilmesi Politikası’nda belirtilmiştir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

İlgili kişinin Haklarını Kullanması

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler; aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini, kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle “Başvuru Formu”nu doldurup imzalayarak Şirketimize ücretsiz olarak iletebilecektir.

İlgili kişi;

 • https://www.actautomotive.com/ adresinde bulunan kişisel veri başvuru formunu doldurduktan veya usulüne uygun bir dilekçe hazırladıktan sonra bir nüshasını elden veya yazılı şekilde iadeli taahhütlü posta aracılığı ile ileterek veya şahsen başvuru yaparak,
 • https://www.actautomotive.com/ adresinde bulunan kişisel veri başvuru formunu doldurduktan ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzaladıktan sonra güvenli elektronik imzalı formu, adresine kayıtlı e-posta ile göndererek, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanarak veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla başvuru yaparak,

veri sorumlusuna başvurabilecektir.

Yukarıda belirtilenler doğrultusunda yapılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda ilgili kişinin;

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imzası,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa T.C. kimlik numarası, yabancıysa uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa, bildirime esas e-posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5. Talep konusu,

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde, başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir.

Başvuru formu doldurulmadan yapılacak başvurularda yukarıda sayılan hususların eksiksiz olarak Şirket’e iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla özel vekâletname düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Başvuru Formu'nu bu linkden indirebilirsiniz.