Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni

A.C.T OTOMOTİV MÜH. DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, A.C.T OTOMOTİV MÜH. DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) lokasyonlarında kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere https://www.actautomotive.com/en/kvkk_ayd_metni.php adresinde yer alan Kişisel KVKK linkinden erişilebilmektedir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan ve ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Şirket tarafından Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, Şirket’e ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları ile Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

Şirket tarafından güvenliğin sağlanması ve iş faaliyetlerinin denetlenmesi amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla, şirket binalarında ve tesislerinde çalışanların takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Dijital ortamda işlenen, kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara, Güvenlik Birimi ve Bilgi İşlem departmanında yetkili kişilerin erişim yetkisi vardır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi, Gizlilik Taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, yukarıdaki tabloda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, ilgili Bakanlıklar ile hukuki uyuşmazlık olması halinde yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, lokasyonlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları şirket tarafından çalışanların yer aldığı birimlerin önemi sebebiyle 7 gün süreyle saklanmaktadır. 7 günün geçmesiyle veriler imha politikaları çerçevesinde ortadan kaldırılmaktadır. Buna ek olarak, gerektiği takdirde şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca bu metin kapsamında edinilen kişisel verilerinizi saklayabilecektir.

5. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVK Kanunu’nun 11. Maddesine göre; Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle veri sorumlusuna iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, veri sorumlusu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle bize iletebilirsiniz. Başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak veri sorumlusuna iletmeniz gerekmektedir.

6. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için https://www.actautomotive.com/ sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “NOSAB 208. SOK. N0: 4 NİLÜFER/ BURSA” adresine, yazılı olarak info@actautomotive.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvuru Formu'nu bu linkden indirebilirsiniz.